IPAA-Yhdistys ry


ileal pouch anal anastomosis

IPAA-Yhdistys ry:n säännöt

Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on IPAA-Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia ileal pouch anal anastomosis (IPAA)-leikattujen yhdyssiteenä ja heidän etujärjestönään, valvoa heidän etujaan sekä olla yhteistyössä heidän hyväkseen työskentelevin yhdistysten, muiden yhteisöjen sekä kuntien kanssa.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi avanneleikattujen valtakunnalliseen yhdistykseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • pyrkii tavoittamaan yhdistys-, koulutus- ja vierailutoiminnalla kaikki IPAA-leikatut
 • harjoittaa IPAA-leikattuja koskevaa yleisluonteista tiedotustoimintaa lehdistön välityksellä sekä toimittaa ja jakaa muuta tarpeelliseksi katsomaansa tiedotusaineistoa
 • seuraa IPAA-leikattujen tarvitsemien hoitovälineiden ja -tarpeiden kehitystä sekä toimittaa tätä koskevaa tietoa jäsenilleen
 • järjestää juhlia ja keskustelutilaisuuksia, kursseja, kerho- ja ryhmätöitä ja
 • suorittaa IPAA-leikattujen keskuudessa muutakin tarpeelliseksi katsomaansa valistus- ja neuvontatyötä

Yhdistyksen virallisena kielenä on suomi.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistys ei harjoita voittoa tuottavaa toimintaa, mutta voi päämääriensä toteuttamiseksi vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, koota jäsenmaksuja sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee IPAA-leikattu tai hänen asiastaan kiinnostunut henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.
Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea IPAA- leikattujen huoltoa tai aktiivisesti toimii heidän hyväkseen.

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää IPAA-leikattujen huollossa erityisesti ansioituneen henkilön kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Varsinaiselta ja kannattavalta jäseneltä peritään vuosittain jäsenmaksu. Kunniajäsen on maksuista vapaa.

Yhdistyksen jäsenellä ei ole oikeutta käyttää toisten jäsenten sairauksista saamiaan tietoja muuhun kuin yhdistyksen säännöissä mainittuihin tarkoituksiin.

Jäsen, joka tahtoo erota yhdistyksestä, tehköön kirjallisen ilmoituksen siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon eroamisensa yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen, joka toiminnallaan on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voidaan hallituksen yksimielisellä päätöksellä erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

Erottamispäätös on välittömästi ja todisteellisesti annettava tiedoksi erotetulle jäsenelle ja hänellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tulkittavaksi ilmoittamalla tästä kirjallisesti hallitukselle kahden viikon kuluessa siitä, kun on saanut erottamispäätöksestä tiedon.

Kokoukset

Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä.

Kokousten pitämisen ajan ja paikan määrää hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä kutsutaan sihteeri
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto edelliseltä toimintakaudelta
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään niistä toimista, joihin tilinpäätös, yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajan lausunto antavat aihetta
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 8. Päätetään seuraavan toimintakauden jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta
 9. Päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, yhdistyksen toimihenkilöiden sekä yhdistyksen lähettämien virallisten kokousedustajien palkkioista, heidän matka- ja päivärahoistaan sekä tilintarkastajan palkkioista.
 10. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut varsinaiset jäsenet sekä vara- jäsenet seuraavaksi hallituksen toimikaudeksi.
 12. Valitaan edustajat ja heidän varamiehensä niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus
 13. Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan kalenterivuoden tilejä
 14. Päätetään perustettavista työryhmistä ja valitaan niiden vetäjät
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus voi tarpeen vaatiessa kutsua yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen. Ylimääräinen kokous on myös kutsuttava koolle, mikäli yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Ylimääräisen kokouksen kutsuun nähden on noudatettava, mitä varsinaisesta kokouksesta on näissä säännöissä määrätty. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Hallitus

10§ Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä kuusi muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenillä on kuusi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa avukseen tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

11§ Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Puheenjohtajan vastuualueena on kokousten johtaminen, yhdistyksen edustaminen, hallinto, talous sekä julkaisutoiminta. Varapuheenjohtaja vastaa IPAA-leikattujen olosuhteisiin liittyvistä kysymyksistä kuten koulutuksesta, sopeutumisvalmennus- ynnä muista kursseista, yhteyspalvelutoiminnasta ja virkistystoiminnasta.

12§ Hallituksen avuksi voidaan perustaa työryhmiä, joiden määrästä päättää yhdistyksen syyskokous ja myös valitsee niiden puheenjohtajat. Työryhmien muut jäsenet valitsee ryhmän puheenjohtaja. Työryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi ja enintään neljä jäsentä. Työryhmän puheenjohtajaksi ja jäseneksi voidaan valita myöskin hallitukseen kuulumaton henkilö.

Työryhmien tehtävän on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa oman tehtäväkenttänsä toimintaa, panna täytäntöön hallituksen tämän tehtäväkentän osalta tekemät päätökset sekä tehdä tältä alalta hallitukselle esityksiä ja aloitteita.

Työryhmä valitsee keskuudestaan sihteerin ja se kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

13§ Yhdistyksen tili- ja kirjanpidollinen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä viimeisenä päivänä joulukuuta ja jätettävä tositteineen sekä muine tarpeellisine asiakirjoineen tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on jätettävä hallussaan olleet asiakirjat sekä tilien ja hallinnon tarkastuksesta antamansa lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

14§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen määräämän henkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

15§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta ilmoitettu ja vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa muutosta tai purkamista.

16§ IPAA-Yhdistys ry:n purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen purkamiskokouksen päätöksen mukaisesti näiden sääntöjen toisessa pykälässä mainittuun tarkoitukseen.

17§ Niiltä osin, mitä näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.